Technologie

Kompostowanie

Technologia NOVA-KOMP (kompostowania/stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych) powstała na bazie wieloletnich doświadczeń pracowników firmy AK NOVA w projektowaniu, realizacji i rozruchach instalacji do biostabilizacji odpadów biodegradowalnych

NOVA-KOMP - polski system kompostowania

Opiekę naukową nad projektem sprawował prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, który opracował teoretyczne modele funkcjonowania systemu. Zespół pracowników firmy przeanalizował pracę większości pracujących w Polsce systemów kompostowania pod kątem ich skuteczności, funkcjonalności i efektywności ekonomicznej. Uwzględniono wszystkie wady i zalety, dążąc do opracowania własnego, optymalnego rozwiązania eliminującego wady dotychczasowych. Efektem prac studialnych było opracowanie modeli, które w krótkim czasie zostały wdrożone w Rudnej Wielkiej (Chemeko System) i Słajsinie (Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie). Jednocześnie, w odpowiedzi na liczne zapytania inwestorów, opracowano kilka wariantów zastosowanych rozwiązań uwzględniających specyficzne potrzeby lokalizacyjne czy technologiczne. Podstawowy wariant systemu NOVA-KOMP opiera się na optymalnym z punktu widzenia technologicznego i eksploatacyjnego napowietrzaniu biofrakcji poprzez wtłaczanie powietrza do bioreaktora z równoczesnym odsysaniem powietrza poprocesowego oczyszczanego dalej w złożu biofiltra.


Po procesie stabilizacji intensywnej materiał powinien być poddany procesowi dojrzewania. W trakcie tego procesu powinien podlegać kolejnej obróbce tj. przerzucaniu np. za pomocą przerzucarki lub ładowarki oraz nawadnianiu.
We wszystkich wariantach technologicznych przyjęto założenie, że optymalnym czasem przetrzymania odpadów w fazie intensywnej jest okres 3 tygodni. W zależności od  parametrów materiału oraz przebiegu procesu może on być skracany lub wydłużany.
W jednym z proponowanych rozwiązań materiał jest usypywany w pryzmy, a hala stanowi jeden bioreaktor podzielony na sekcje odpowiadające poszczególnym pryzmom. W innym układzie każdy bioreaktor jest osobną instalacją podłączoną do wspólnego systemu sterowania, odprowadzania odcieków, nawadniania i oczyszczania powietrza. Instalacja może również pełnić funkcję dosuszania frakcji palnej odpadów tzw. RDF.

Poszczególne moduły są wyposażane w zespoły wentylatorów sterowane ręcznie lub automatycznie  dla zapewnienia odpowiednich parametrów procesu. W bioreaktorach, poza wywiewami odprowadzającymi powietrze poprocesowe, znajdują się również urządzenia zraszające, nawilżające materiał i pełniące równocześnie funkcję przeciwpożarową.
Ustawienia systemu napowietrzania i odbioru powietrza zapewniają utrzymywanie stanu lekkiego podciśnienia w komorach, gdzie występuje proces przyspieszonego rozkładu, co eliminuje niekontrolowaną emisję odorów. Podciśnienie wymusza również ruch powietrza w bioreaktorach.

Dla zapewnienia dezodoryzacji gazów odlotowych powietrze poprocesowe oczyszczane jest w biofiltrze wypełnionym złożem biologicznym poprzez zachodzące w nim biologiczne procesy utleniania i redukcji. Proces oczyszczania może być rozbudowany o system płuczek wodnych z dozowaniem kwasów i zasad.

Autorska technologia

Naszym autorski rozwiązaniem jest napowietrzanie materiału poprzez kanały przykryte rusztami betonowymi. Opracowana specjalnie na potrzeby technologii NOVA-KOMP konstrukcja rusztów, zapewnia bardzo dużą powierzchnię czynną w stosunku do całej posadzki przy jednoczesnej eliminacji niekorzystnych zjawisk, takich jak: zapychanie się otworów wentylacyjnych, korozja, uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, pękania), zapychanie kanałów. Sposób wykonania oraz posadowienia zapewnia bezproblemowe otwieranie i oczyszczanie kanałów. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że przy odpowiedniej głębokości, wystarczające jest oczyszczanie kanałów raz w roku. Nasze instalacje zapewniają bezawaryjną pracę w każdych warunkach pogodowych (pozytywne doświadczenia zarówno z pracy zimą, jak i latem). Zapewnienie bezawaryjnej pracy jest możliwe dzięki zastosowaniu najwyższej jakości urządzeń i materiałów oraz wykonywaniu montażu przy pomocy własnych, wysoko  wykwalifikowanych pracowników.

Dla prawidłowego prowadzenia procesu oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, a także spełnienia wytycznych Rozporządzenia MBP, przewiduje się prowadzenie dwustopniowego procesu kompostowania / stabilizacji tlenowej:

  • proces intensywny w bioreaktorach betonowych przez okres 2-4 tygodni
  • proces dojrzewania na placu betonowym przez okres 4-8 tygodni

Dla poprawienia funkcjonalności rekomendujemy wykonanie dodatkowej przestrzeni (dodatkowa pryzma lub bioreaktor technologiczny) dla gromadzenia odpadów. Całkowita wysokość bioreaktorów nie powinna być niższa niż 5 metrów, co zapewnia swobodną pracę urządzeń obsługujących kompostownię.
Do kontroli dynamiki procesów zachodzących w materiale podlegającym stabilizacji tlenowej przewiduje się zastosowanie lanc z sondami temperatury i tlenu oraz organoleptyczny test wilgotności. Sterowanie procesem odbywa się poprzez zmianę parametrów pracy wentylatorów i ew. nawadnianie materiału.

Firma AK NOVA jako przedsiębiorstwo inżynieryjne, dysponujące własnym działem projektowym, technologicznym i wykonawczym oferuje realizację kompostowni NOVA-KOMP w systemie „pod klucz” – od koncepcji, poprzez projekt, budowę rozruchy aż do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji. Realizujemy kompleksowo inwestycje obejmujące również dostawy sprzętu specjalistycznego, drogi, place, przyłącza itp.

Realizacja przez firmę AK NOVA gwarantuje naszym klientom szybki i skuteczny serwis na terenie całego kraju, możliwość bezpłatnych konsultacji z naszymi technologami, projektantami czy instalatorami oraz stałą obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.
AK NOVA, firma o ugruntowanej pozycji na rynku usług dla sektora odpadowego, jako właściciel technologii NOVA-KOMP, gwarantuje, że w swoich działaniach zawsze kieruje się dążeniem do jak najlepszej obsługi klienta na każdym etapie współpracy. Przy  realizacji naszych instalacji korzystamy z krajowych dostawców, producentów i usługodawców, a proponowana technologia jest pierwszą prawdziwie polską technologią powstałą w wyniku współpracy z polskimi naukowcami.

Ostatnie realizacje

No items found.