Oceny Oddziaływania na Środowisko

Oceny Oddziaływania na Środowisko

Oceny Oddziaływania na Środowisko

Firma AK NOVA, dzięki wysokokwalifikowanej kadrze specjalistów, opracowuje raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla różnego rodzaju inwestycji mogących mieć potencjalnie wpływ na jakość środowiska.

Oceny Oddziaływania na Środowisko

Praktycznie każda inwestycja w dziedzinie ochrony środowiska wymaga przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)

Firma AK NOVA, dzięki wysokokwalifikowanej kadrze specjalistów, opracowuje raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla różnego rodzaju inwestycji mogących mieć potencjalnie wpływ na jakość środowiska.

Procedury związane z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ), zawarto w Dziale V (art. 59 – 103) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływana na środowisko - Ustawie o Ochronie Środowiska. Ustawa ta jest aktem stosunkowo młodym i obowiązuje od dnia 15 listopada 2008 r.  Ustawa ta jest transpozycją dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Pod pojęciem „oceny oddziaływania na środowisko” należy rozumieć postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy ooś).

Firma AK NOVA dzięki wyspecjalizowanym kadrom opracowuje dla swoich klientów raporty oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie. Uczestniczymy również w procesie uzyskania wymaganych ustawą opinii i uzgodnień.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określamy, analizujemy oraz oceniamy:

 • bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia w szczególności na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, a także na zabytki i dobra materialne;
 • możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • wymagany zakres monitoringu (art. 62 ust. 1 ustawy ooś).

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć zasadniczo przeprowadzane jest na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta, jak wskazuje jej nazwa, określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Przed rozpoczęciem prac, analizujemy czy takie opracowanie jest niezbędne, a w razie konieczności występujemy w imieniu klienta z zapytaniem do odpowiedniego organu.

Zgodnie z art. 59 ustawy OOŚ, przeprowadzenie przedmiotowego postępowania konieczne jest dla planowanych przedsięwzięć:

 • mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (są to przedsięwzięcia wymienione w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko);
 • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli konieczność przeprowadzenia przedmiotowego postępowania została stwierdzona w procedurze tzw. screeningu, które jednocześnie wymagają uzyskania decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Decyzje, przed którymi należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, to:

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (przez którą rozumie się decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o warunkach zabudowy);
 • decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 • decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych;
 • koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • decyzja określająca szczegółowe warunki wydobywania kopalin;
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych;
 • decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych;
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
 • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny;
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady;
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012.

Wniosek o wydanie decyzji, może być również złożony przez naszą firmę po uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa od Inwestora.

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz tych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których będzie ustalany zakres raportu, do wniosku o wydanie decyzji dołącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy ooś. Dla pozostałych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku dołącza się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (spełniający wymagania określone w art. 66 ustawy ooś).

Wszystkie wątpliwości co do formy i rodzaju składanych dokumentów są określane przez naszych konsultantów po analizie dostępnych materiałów.

Dla prawidłowego przebiegu procedury Inwestor powinien posiadać:

 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, albo – dla przedsięwzięć wymagających koncesji geologiczno–górniczej - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o braku takiego planu – jeżeli postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi regionalny dyrektor ochrony środowiska. Wymóg ten nie dotyczy drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin;
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy ooś).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest po przeprowadzeniu uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii właściwych organów inspekcji sanitarnej. Firma AK NOVA, uczestniczy w całym procesie opiniowania i wydawania decyzji poprzez kontakty z właściwymi instytucjami, wyjaśniając wątpliwości czy też uszczegóławiając opracowania.

Kolejnym elementem oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć jest postępowanie z udziałem społeczeństwa. Postępowanie to polega zasadniczo na udostępnieniu wszystkim zainteresowanym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raportu o oddziaływania na środowisko, wraz z dostępnymi w tym czasie postanowieniami organu prowadzącego postępowania oraz stanowiskami innych organów, na okres dwudziestu jeden dni i umożliwieniu im składania uwag i wniosków do ww. dokumentów (art. 33 i 34 ustawy ooś). Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ustawy ooś).

Wyniki konsultacji społecznych powinny być przez organ rozpatrzone i omówione w uzasadnieniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 37 ustawy ooś).  Zgodnie z art. 44 ustawy ooś, wszystkie organizacje ekologiczne, które zgłoszą chęć udziału w danym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi danej organizacji. Zgłoszenie takie nie jest już ograniczone okresem konsultacji społecznych, ani uwarunkowane wniesieniem uwag i wniosków w ramach tych konsultacji. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu na prawach strony służy zażalenie.

Dodatkowo, ustawa ooś przyznaje organizacjom ekologicznym uprawnienie do wniesienia odwołania oraz skargi na decyzję wymagającą udziału społeczeństwa, nawet jeżeli organizacje te nie brały wcześniej udziału w postępowaniu.

Rola AK NOVA na etapie konsultacji społecznych to udział w spotkaniach, wyjaśnianie wątpliwości, mediacie, prezentacje itp. , które mają na celu przekonanie stron do zasadności projektu oraz przedstawienie faktycznych, a nie iluzorycznych zagrożeń wynikających z realizacji inwestycji.

Końcowym etapem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta określa miejsce realizacji danego przedsięwzięcia, planowany sposób zagospodarowania terenu, wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeby, wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych oraz w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Kluczowym elementem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest stwierdzenie konieczności przeprowadzenia powtórnej oceny na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest najważniejszym etapem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W niej to bowiem mają znaleźć odzwierciedlenie wyniki wszystkich etapów przedmiotowej procedury, począwszy od złożenia wniosku, po uzgodnienia, analizę dołączonej do wniosku dokumentacji oraz konsultacje społeczne.

Obowiązkowym załącznikiem do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (art. 82 ust. 3).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest po stwierdzeniu zgodności proponowanej przez wnioskodawcę lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki plan został uchwalony.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające dla danego przedsięwzięcia późniejsze decyzje o charakterze inwestycyjnym, określone w art. 72 ustawy ooś.

Ostatnie realizacje

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Łuków
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zobacz realizację

Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie

Krosno
Termin realizacji:
04.2019
03
.
2021
Zobacz realizację