Rozruchy

Rozruchy

Rozruchy

Pod pojęciem rozruchu rozumie się najczęściej uruchomienie instalacji pod względem elektrycznym, mechanicznym i technologicznym (wydajnościowym, jakościowym itp.).

Pod pojęciem rozruchu rozumie się najczęściej uruchomienie instalacji pod względem elektrycznym, mechanicznym i technologicznym (wydajnościowym, jakościowym itp.).

Zgodnie z ww. zapisami najczęściej mówi się o rozruchu mechaniczno - elektrycznym i technologicznym (zgodnie z FIDIC - „Próby końcowe” i „Próby eksploatacyjne”). Do wykonania rozruchów niezbędna jest dokumentacja instalacji/urządzenia i wszelkie badania, o których mowa w prawie budowlanym, przepisach bhp i ppoż oraz innych regulacjach obowiązujących na terenie kraju, w jakim będzie pracować instalacja.

Rozruchy końcowe

Ten typ rozruchów/prób obejmuje szkolenia bhp i ppoż, szkolenia stanowiskowe oraz prace na instalacji

Osoba prowadząca rozruch, „Technolog” lub „Specjalista ds. Rozruchu”, podczas pracy instalacji powiadamia załogę o zakresie obowiązków, na bieżąco informuje i pokazuje efekty pracy. Wiedza zdobyta na poszczególnych stanowiskach ma w ogólnym rozrachunku przyczynić się do osiągnięcia efektu nałożonego na instalację, tj. osiągnięcia przede wszystkim wydajności i jakości segregacji zgodnie z wymogami rynkowymi dla danego produktu (ilość, stopień zanieczyszczenia) . Przy realizacji tego procesu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby obciążenie zakładu następowało stopniowo – dzięki temu nowozatrudnieni pracownicy będą mogli efektywnie i ze zrozumieniem wykonywać swoje obowiązki.


Jeżeli nie określi tego Zamawiający, dokumentacja rozruchów/prób powinna obejmować :

 • Projekt Technologiczny Instalacji
 • Dokumentację Techniczno-Ruchową
 • Program Szkoleń
 • Instrukcję Rozruchu
 • szkolenia BHP i PPOŻ
 • szkolenia stanowiskowe
 • sprawozdania z pracy zakładu (w zależności od czasu rozruchów co tydzień, miesiąc)
 • dokumentację fotograficzną (przed i po przeprowadzeniu rozruchów/prób)
 • instrukcję BHP i PPOŻ
 • instrukcję eksploatacji zakładu
 • analizę po realizacyjną (w zależności od zobowiązań lub potrzeb Zamawiającego)

Próby eksploatacyjne

Dla potrzeb pełnej, niezależnej oceny poprawności realizacji inwestycji pod względem jej zakresu, jakości i przeznaczenia oraz osiągnięcia planowanych parametrów technicznych i technologicznych, konieczne jest przeprowadzenie Prób eksploatacyjnych

Próby eksploatacyjne realizowane są w warunkach bieżącej pracy przedsięwzięcia (praca zakładu pod obciążeniem) przez min. 3 miesiące - reprezentatywny czasookres, pozwalający na zebranie danych do:
• wykonania szczegółowych analiz przepływu strumieni odpadów z uwzględnieniem podziału na poszczególne linie technologiczne,
• stworzenia korelacji między morfologią odpadów, przepływem poszczególnych strumieni odpadów oraz specyfiką okresu realizacji prób eksploatacyjnych).

Nadzór nad przebiegiem prób eksploatacyjnych sprawuje Komisja, w skład której wchodzą:
• Przedstawiciel Zamawiającego,
• Wykonawca,
• inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego.

Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych daje m.in. możliwość identyfikacji ewentualnych wad i usterek oraz ich zgłoszenia w okresie obowiązywania gwarancji, natomiast Raport Końcowy z prób eksploatacyjnych stanowi cenny materiał źródłowy do analizy porealizacyjnej  umożliwiającej ostateczne rozliczenie kontraktu (inwestycji dofinansowywanych ze środków UE).

Ostatnie realizacje

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”

Ceków
Termin realizacji:
11.2020
05
.
2023
Zobacz realizację

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Łuków
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zobacz realizację