Koncepcje, systemy gospodarki odpadami

Koncepcje, systemy gospodarki odpadami

Koncepcje, systemy gospodarki odpadami

W ramach naszego działu projektowo-konsultingowego oferujemy Klientom kompleksową obsługę w systemie „od pomysłu do realizacji”. Nasi specjaliści pomogą Państwu w wyborze optymalnej ścieżki dla budowy inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami.

Koncepcje, systemy gospodarki odpadami

AK NOVA pomaga swoim klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarką odpadami

Zgodnie z Art. 3.1. pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) pod pojęciem gospodarowania odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.  

W ramach naszego działu projektowo-konsultingowego oferujemy Klientom kompleksową obsługę w systemie „od pomysłu do realizacji”. Rodzaj niezbędnych opracowań, działań i analiz jest zależny od przyjętej metody realizacji inwestycji, jej wielkości, obowiązujących przepisów, wytycznych instytucji wspomagających samorządy w działaniach proekologicznych.

Nasi specjaliści pomogą Państwu w wyborze optymalnej ścieżki dla budowy inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami.

AK NOVA wraz z partnerami, pomaga swoim Klientom na każdym etapie przygotowania inwestycji poprzez realizację:

 • Koncepcji techniczno-technologicznej pozwalającej na określenie formalno-prawnych i technicznych możliwości realizacji obiektów gospodarowania odpadami na danym terenie, analizę możliwych do zastosowania rozwiązań techniczno-technologicznych wraz z określeniem optymalnego technologicznie i ekonomicznie wariantu realizacyjnego, wstępny dobór maszyn i urządzeń technologicznych wraz z kalkulacją kosztów realizacji, określenie podstawowych wytycznych do opracowania:

 • dokumentacji środowiskowej,
 • dokumentacji SIWZ i PFU,
 • wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie/pożyczkę;

 • Dokumentacji środowiskowej (karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko) niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej;

     

 • Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego niezbędny załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dla przeprowadzenia przetargów publicznych);

 • Wniosku aplikacyjnego i Studium Wykonalności Inwestycji (Feasibility Study) pozwalających na pozyskanie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia (pożyczki/dofinansowania);
 • Projektów budowlano-wykonawczych.


Każdy nawet najlepiej zaprojektowany system gospodarowania odpadami wymaga  modyfikacji i udoskonaleń. Zmieniające się otoczenie (zmiany prawa, cen surowców, świadomości mieszkańców itp.) wymaga dostosowywania całego systemu do potrzeb właściciela, mieszkańców, środowiska. W ramach wsparcia Klienta na etapie wdrażania, realizacji i oddawania do eksploatacji nowych przedsięwzięć oraz modernizacji instalacji istniejących AK NOVA oferuje:

 • instrukcje prowadzenia składowisk,
 • pozwolenia na prowadzenie odzysku, wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów,
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów,
 • pozwolenia wodno-prawne,
 • pozwolenia zintegrowane,
 • doradztwo w zakresie uzyskiwania niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń,
 • analizy porealizacyjne,
 • próby technologiczne,
 • rozruchy technologiczne,
 • kompletacje dostaw,
 • nadzory inwestorskie,
 • doradztwo na etapie eksploatacji.

Podstawą działalności firmy jest długoterminowa współpraca z naszymi klientami, dzięki czemu możemy skutecznie i szybko pomagać im w rozwiązywaniu bieżących problemów i w budowaniu strategicznych rozwiązań  dla rozwoju ich projektów.

Ostatnie realizacje

Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”

Ceków
Termin realizacji:
11.2020
05
.
2023
Zobacz realizację

Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie

Łuków
Termin realizacji:
07.2021
01
.
2023
Zobacz realizację